فصل اول کوچینگ چیست؟
فصل دوم انواع کوچینگ
فصل سوم اصول رفتاری یک کوچ
فصل چهارم مدل سازی یک جلسه کوچینگ
فصل پنجم مدل های جهانی کوچینگ
فصل ششم کوچ آموزشی (قسمت اول)
فصل هفتم کوچ آموزشی (قسمت دوم)
فصل هشتم کوچ آموزشی (قسمت سوم)

نظرات