دوره ضروریات مشاوره
لینک گروه تلگرامی دوره ضروریات مشاوره
فصل اول روش مطالعه موثر
فصل دوم روش برنامه ریزی
فصل سوم روش تست و تمرین
فصل چهارم روش آزمون دادن
فصل پنجم سبک زندگی یک محصل
فصل ششم بسته سنجش استعداد
دوره تندخوانی و تقویت حافظه
لینک گروه تلگرامی دوره تندخوانی
فصل اول مقدمه و تعاریف
فصل دوم تمرکز و تندخوانی
فصل سوم مایندمپ | جعبه لایتنر
فصل چهارم کارکردهای مغز
فصل پنجم تجسم خلاق | باور مثبت
فصل ششم تقویت حافظه و مغز
فصل هفتم تقویت حواس و یادگیری
فصل هشتم مایندفولنس و ذهن آگاهی
دوره غلبه بر اهمال کاری و تنبلی
لینک گروه تلگرامی دوره غلبه بر اهمال کاری و تنبلی
فصل اول معارفه و تعاریف
فصل دوم تکنیک های غلبه بر اهمال کاری
فصل سوم تکنیک های غلبه بر اهمال کاری 2
فصل چهارم تکنیک های غلبه بر اهمال کاری 3
فصل پنجم تکنیک های غلبه بر اهمال کاری 4
فصل ششم اختتامیه دوره
دوره اهمال کاری و غلبه بر تنبلی | نسخه جدید
فصل اول مقدمه و تعاریف
فصل دوم دلایل اهمال کاری
فصل سوم تکنیک های غلبه بر اهمال کاری

نظرات