● دکتر نکوئی
لایف کوچ و موسس هلدینگ دکتر نکوئی
● استاد طالبی
مدیرعامل تیزلند و انتشارات برآیند


🔳مجموعه‌ لایوهای نکوشو🔳

❇️راز‌ها و فوت و فن‌های دبیران، مشاوران و مدیران آموزشی :

● آشنایی با فضای دیجیتال
● آشنایی با بازاریابی آموزشی
● وضعیت مدارس در آینده
● اصالت دیجیتال در آموزش
● نقش سایت در تحول آموزشی
● پاسخ‌گویی و شفافیت سازی اولیای مدرسه توسط تولید محتوا
● ابزارهای مشاوران
● تغییر رفتار مصرف کنندگان
● اهمیت توزیع محتوا نسبت به تولید محتوا
■ تولید محتوا پادشاه است
■ راز بقا قدرت بیشتر نیست، تطبیق پذیری بیشتر است
■ متناسب با قواعد، قوانین را تغییر بدهیم
■ سایت یا اینستا؟!